Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Patrons

คำปรารภ

โดย ประธานโครงการอัครศิลปิน
ประธานมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช


        วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ นับเป็นศุภวาระมหามงคลอันประเสริฐยิ่งอีกวาระหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ยังความชื่นชมโสมนัสมาสู่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกัน ทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างสมานฉันท์พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ปรากฏ

        เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอัจฉริยภาพด้านศิลปะเกือบทุกแขนง ทรงเป็นจิตรกรชั้นเยี่ยม ช่างภาพฝีพระหัตถ์สูง คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ นักประพันธ์ผู้ยิ่งยง และแม้ในภายหลังที่ทรงมีพระราชภารกิจมากมาย ยังได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย และแนวพระราชดำริต่างๆ ด้านศิลปกรรมผ่านศิลปินไทย เพื่อรังสรรค์งานวิจิตรศิลป์มากมายหลายโครงการ ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่วงการศิลปวิทยาการ เปรียบดังผู้สร้างสรรค์ที่ล้ำเลิศ ยากที่จะหาพระมหากษัตริย์จากประเทศใดในโลกเสมอเหมือนสมดังพระราชสมัญญา อัครศิลปิน

        มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ในฐานะองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยของไทย และมุ่งหมายที่จะเทิดพระเกียรติในฐานะทรงเป็นอัครศิลปิน จึงเห็นควรจัดทำโครงการอัครศิลปินขึ้น น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะโดยรวบรวมศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงคุณค่าจัดทำเป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
๑. จัดพิมพ์หนังสือที่รวบรวมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพลงที่ทรงประพันธ์ พระราชนิพนธ์ทุกเรื่อง งานที่ทรงออกแบบและผลงานที่ศิลปินทำตามแนวพระราชดำริ
๒. จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ทุกแขนงให้สาธารณชนได้ชื่นชม
๓. จัดทำเว็บไซต์ www.SupremeArtist.org บรรจุผลงานด้านศิลปะทั้งหมดรวมทั้งการนำเสนอผลงานบางส่วน ในรูปหอศิลป์เสมือนจริงซึ่งผู้สนใจทั่วโลกสามารถเข้าดูได้
๔. บรรจุผลงานทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์ลงในแผ่นดีวีดี เพื่อความสะดวกในการเผยแพร่

        การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆข้างต้นจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรของรัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ ที่ได้ตกลงเข้าร่วมถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศิลปินของชาวไทยในครั้งนี้ ซึ่งมูลนิธิฯขอขอบคุณทุกองค์กรที่ให้การสนับสนุนไว้ ณ ที่นี้ด้วย

        มูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปะมากมายหลายแขนงเกินความคาดหมายของคนทั่วไป และจุดประกายความสนใจให้ท่านติดตามชมผลงานแต่ละชิ้นที่แสดงไว้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจในสื่ออิเล็คทรอนิกส์ต่อไป

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


คำนำ

โดย ผู้อำนวยการมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙

ศิวะพร ทรรทรานนท์

        การรวบรวมข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวกับศิลปกรรมแต่ละชิ้นเป็นสิ่งที่พึงกระทำสำหรับการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปินแต่ละท่าน แต่ขอบเขตการทำงานจะขยายกว้างขึ้น หากศิลปินมีความสามารถในแขนงที่หลากหลายเพราะต้องคำนึงถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ชีวิต การศึกษา อาชีพ ระยะเวลา สภาพแวดล้อมร่วมสมัย ฯลฯ ซึ่งจะมีผลต่อความเข้าใจในชีวิต และผลงานของศิลปินได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น “ศิลปิน” ผู้รังสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เช่นกัน อันเป็นที่มาของโครงการ “อัครศิลปิน” ที่มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ดำเนินอยู่นี้โดยมุ่งหวังที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมตลอดจนงานสร้างสรรค์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องรวมไปถึงเหตุการณ์แวดล้อมทั่วไปที่ร่วมสมัย เพื่อเป็นประจักษ์พยานในพระปรีชาสามารถสมกับพระราชสมัญญานาม “อัครศิลปิน”

        ความน่าพิศวงเกิดขึ้นเมื่อการประมวลข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้ามารวมเป็นกลุ่มก้อนแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า “เรา” ต่างก็สามารถติดต่อสื่อสารกับ “พระองค์” ผ่านภาษาแห่งศิลป์ที่เป็นสากลได้ โดยไม่ผูกกับกาลเวลา ด้วยสื่อที่หลายหลากเกินกว่าศิลปินหลายคนจะสามารถ ดังนั้นการนำเสนอผลสำเร็จของโครงการนี้จึงจำกัดไว้เพียงข้อมูลพื้นฐานตามที่เป็นจริงเท่านั้น เปิดช่องอิสระให้กับผู้เสพย์ศิลป์ได้สื่อสารสนทนากับผลงานเมื่อเผชิญหน้ากับศิลปกรรมโดยตรง ทั้งจากนิทรรศการ หนังสือ หรือในเว็บไซต์ได้ตามอัธยาศัย

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


คณะผู้จัดทำ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ อัครศิลปิน

เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


ประธานโครงการ
พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
คณะกรรมการโครงการ
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายบุญชัย เบญจรงคกุล
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายศิวะพร ทรรทรานนท์
ผู้อำนวยการโครงการ
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ผู้จัดการโครงการ
นายพิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
นางสาวอิงอร ถาวรกิจ
นางสาวกิติยา กรีกุล
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและศิลปกรรม
นายศิวะชัย เดชะ
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นางสาวสุดาทิพย์ มากเฟื่องฟู
ฝ่ายวิชาการและข้อมูล
นางประไพพร ดีประเสริฐ
นางสาววรรณิศา ทรัพย์เพิ่ม
นางสาวจุฑารัตน์ เสนาะล้ำ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายเอกกมล วิเศษปรีชา
นางสาววรรณิศา ทรัพย์เพิ่ม
นางสาวศรัญญา แสงเนตร
ฝ่ายช่างภาพ
นายสมชาย สุริยาสถาพร
นางสาวจิตติมา เสงี่ยมสุนทร
สำนักงาน
มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
Rama IX Art Museum Foundation
www.rama9art.org
อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๑๒-๔๓๓๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๑๒-๔๓๓๘
Email : webmaster@rama9art.org

Rama IX Art Museum