Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์
อัครศิลปิน  

อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นสมเด็จพระมหากษัตรา
ธิราช ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐยิ่งแก่ประชาชาติไทย ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อมหาชนชาวไทยมาโดยตลอดนับแต่เสด็จขึ้น
ครองราชย์ในพุทธศักราช ๒๔๘๙ จวบจนปัจจุบัน ทรงพระวิริยอุตสาหะที่จะบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขให้กับพสกนิกร ก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลาย
สาขาทั่วประเทศ สร้างความผาสุกอย่างยั่งยืนให้กับอาณา ประชาราษฎร์


พระราชกรณียกิจประการหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญควบคู่มากับการพัฒนาประเทศคือ
ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการจรรโลงความเจริญทาง
จิตใจที่ควรจะควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านอื่น ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ด้านศิลปะ
โดยทรงสนับสนุน ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปะประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติสืบไปในกาลภายหน้า


นอกเหนือจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีบทบาทด้านงานศิลปะใน
ฐานะอัครศิลปิน ด้วยผลงานศิลปะอันทรงคุณค่ามาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
สาขา ทั้งในด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วรรณศิลป์ และนฤมิตศิลป์ ทรงศึกษา
ค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานด้วยพระองค์เองมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และเริ่มมี
ผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์เผยแพร่สู่สาธารณชนตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๙ ด้วย
บทเพลงพระราชนิพนธ์ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวนมาก ต่อมาได้ทรงงาน
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์รวมกว่า ๑๐๐ องค์ เรือใบฝีพระหัตถ์อีกหลายลำ และพระราช
นิพนธ์อีกหลายเรื่อง ในระยะเวลาต่อมา นับแต่พุทธศักราช ๒๕๑๑ เป็นต้นมา
เมื่อมีพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ทรง
ว่างเว้นการทรงงานศิลปะหลายประเภทลง เช่น จิตรกรรมฝีพระหัตถ์และเรือใบ
ฝีพระหัตถ์ที่มิได้ทรงงานอีกเลยรวมไปถึงเพลงพระราชนิพนธ์ที่ได้ทรงพระราช
นิพนธ์เพลงเพิ่มเพียง ๖ เพลง แต่ได้ทรงงานด้านศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับประโยชน์
โดยส่วนรวมของประชาชน ได้แก่ ทรงถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
รวมถึงพระราชนิพนธ์ที่ทรงนิพนธ์และทรงแปลสำหรับพสกนิกรอ่านเป็นคติเตือนใจ
ทรงสนพระราชหฤทัยงานด้านคอมพิวเตอร์และทรงนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
และสร้างงานในโครงการต่างๆ รวมไปถึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมผ่านศิลปินไทยที่ประสานความเป็นไทยร่วมกับความร่วมสมัย
ได้อย่างกลมกลืน เช่น ภาพประกอบหนังสือพระมหาชนก และภาพจิตรกรรมฝาผนัง
พระพุทธรัตนสถาน เป็นต้น


ด้วยพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในงานศิลปะทั้งปวง ทรงมีคุณาปการต่อวงการศิลปะ
และศิลปินไทยมาโดยตลอด อีกทั้งทรงได้รับการยกย่องสดุดีในพระเกียรติคุณเป็น
ที่ประจักษ์ชัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้ถวายพระราช
สมัญญา อัครศิลปิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
พุทธศักราช ๒๕๒๙


เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างทั้งในฐานะ
องค์อุปถัมภ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย และในฐานะอัครศิลปินผู้ทรงงานอย่างโดดเด่น
และทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ศิลปินไทยมาโดยตลอด ก่อให้เกิดศิลปินประดับรัชสมัยเป็น
จำนวนมากร่วมรังสรรค์ศิลปกรรมเป็นผลงานศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ อันมีเอกลักษณ์
เฉพาะปรากฏสืบต่อไป 
 
 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ