Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์
Supreme Artist Painting
Supreme Artist Painting
Supreme Artist Painting
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย
และฝึกฝนงานด้านศิลปะมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
ขณะประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาได้ทรง
เริ่มการวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ในช่วงพุทธศักราช ๒๕๐๒ ทรงศึกษา
การวาดภาพด้วยพระองค์เอง รวมทั้งทรงแลกเปลี่ยน
ความรู้กับศิลปินที่มีความสามารถทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เช่น เหม เวชกร
เขียน ยิ้มศิริ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ จำรัส เกียรติก้อง
พิริยะ ไกรฤกษ์ ระเด่น บาซูกิ และออสการ์ โคโคชกา
เป็นต้น


ลักษณะจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นแนวจิตรกรรมร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบเหมือนจริง
(Realistic) ที่จะเห็นได้จากภาพหุ่นนิ่ง (Still Life) ภาพเหมือนบุคคล (Portrait) ภาพทิวทัศน์ (Landscape) เป็นต้น แบบเอ็กซ์เพรส-
ชั่นนิสม์ (Expressionism) แบบนามธรรม (Abstract) โดยจะทรงแสดงออกด้วยเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ไว้อย่างชัดเจน อันเป็น
คุณลักษณะประการสำคัญของศิลปินที่จะมีแนวทางในการแสดงออกของงานเฉพาะตน


จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนจนถึงปัจจุบันรวบรวมได้ ๑๓๒ องค์ สามารถระบุปี
ที่ทรงวาดระหว่างพุทธศักราช ๒๕๐๓ จนถึง พุทธศักราช ๒๕๐๙ จำนวน ๖๘ องค์ และไม่ทราบปีที่ทรงวาด จำนวน ๖๔ องค์


นอกเหนือจากการทรงงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์แล้ว พระองค์ยังทรงสนับสนุน และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง โดยในพุทธศักราช ๒๕๐๕ เป็นปีแรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ณ
หอศิลป กรมศิลปากร และในพุทธศักราช ๒๕๐๖ ได้พระราชทานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เข้าร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
เป็นครั้งแรก จำนวน ๖ องค์ หลังจากนั้นได้พระราชทานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งในวาระโอกาสที่สำคัญยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ไปแสดงนิทรรศการ
หลายคราว เช่น พุทธศักราช ๒๕๑๔ การแสดงภาพเขียนฝีพระหัตถ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๒๕ จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการพิเศษสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
๒๐๐ ปี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พุทธศักราช ๒๕๓๙ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๕๐ ปี ณ Tokyo Fuji Art Museum กรุงโตเกียว Nagoya City Museum เมืองนาโกยา และ OMM Exhibition Hall เมือง
โอซากา ประเทศญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๕๔๙ จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและต่างจังหวัด ต่อมาราวพุทธศักราช ๒๕๑๐ ด้วยทรงมีพระราช
กรณียกิจที่มากขึ้น เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย จึงมิได้ทรงงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ใดๆ อีก
 
 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ