ศุกร์สัญลักษณ์ เพลงพระราชนิพนธ์ Friday Night Rag
โน้ตหน้า 2