Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
  Supreme Artist Design


พระราชทาน
คำอธิบายตำราฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดที่จะออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของส่วนพระองค์มา
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ครั้งยังประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยภายในพระตำหนัก
วิลล่าวัฒนา จะมีห้องทรงงานเกี่ยวกับการช่าง โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือช่างไม้อย่าง
ครบถ้วน ในครั้งนั้น ทรงเริ่มประดิษฐ์ของเล่นส่วนพระองค์ เช่น เครื่องร่อน เรือจำลอง
เรือบินไม้ เรือรบหลวงศรีอยุธยาจำลอง เครื่องบิน เป็นต้น


เมื่อทรงประดิษฐ์ของสิ่งใดจะทรงคำนึงถึงทั้งด้านความสวยงามและประโยชน์ในการใช้
งานควบคู่กันไป เช่น หีบไม้ฝีพระหัตถ์ ที่ทรงดัดแปลงกลายเป็นชุดฝีมือช่างชั้นเยี่ยม


ในช่วงต่อมา หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์และเสด็จนิวัตพระนครเป็นการถาวร พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกีฬาเรือใบอยู่สม่ำเสมอ และทรงสนพระราชหฤทัยที่จะออกแบบ
และต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และทรงนำเรือใบฝีพระหัตถ์นี้เข้าร่วมแข่งขันหลายรายการ
ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้ง


ในระยะหลัง เมื่อทรงมีพระราชภารกิจเพิ่มมากขึ้น พระองค์ก็จะทรงเน้นที่จะประดิษฐ์และ
ออกแบบเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม ทรงผนวกเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับงานศิลปะ
และการออกแบบ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มทรงงานด้วยคอมพิวเตอร์ ทรงออกแบบ ส.ค.ส.
พระราชทานพรปีใหม่ให้พสกนิกรตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็น
ส.ค.ส.ที่มีพัฒนาการ และร่วมสมัยกับเหตุการณ์บ้านเมือง นอกจากนี้ยังทรงประดิษฐ์
ตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ และตำราฝนหลวงเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ


งานออกแบบนี้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถที่รวมทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ วรรณศิลป์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของศิลปินชั้นเยี่ยม
แห่งยุคสมัยนี้ 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ