rama9art
หนังสืออัครศิลปิน กลับสู่หน้าแรก

Supreme Artist Book

“เป็นครั้งแรกที่คำว่า อัครศิลปิน ถูกอธิบายได้อย่างชัดเจนที่สุดในหนังสือเล่มนี้”

ชื่อหนังสือ : ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ อัครศิลปิน
จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
รวบรวมศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

มีอะไรในหนังสือเล่มนี้
๑. ๗ รอบพระชนมพรรษา และเหตุการณ์ร่วมสมัย ๘๔ ปี

๒. อัครศิลปิน
รวบรวมศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ทุกแขนง ด้วยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนที่สุดเท่าที่เคยปรากฏ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

๓. CD Rom Interactive
ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ Interactive หรือสามารถเชื่อมต่อเว็ปไซต์อย่างง่ายดาย

ผู้จัดทำ : มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙

ISBN : 978-974-8100-30-2

ปีที่พิมพ์ : ๒๕๕๔

จำนวนหน้า : ๔๔๘ หน้า พิมพ์ห้าสี

ขนาด : ๒๖ x ๓๓ เซนติเมตร

จำนวนพิมพ์ : ๖,๐๐๐ เล่ม

ผู้พิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๑๒ ๔๓๓๗
โทรสาร ๐๒ ๕๑๒ ๔๓๓๘

หรือ email : webmaster@rama9art.org

ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

arrow up กลับสู่ด้านบน

Rama IX Art Museum